Ogólne warunki handlowe (OWH)

dla sprzedaży poza siedzibą sprzedawcy


1. Zakres obowiązywania
1.1 Poniższe ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) obowiązują dla wszystkich umów kupna zawieranych pomiędzy firmą Vistech GmbH (zwaną dalej w skrócie Vistech) jako sprzedawcą elektrycznych rozsiewaczy i pneumatycznych siewników a klientami sklepu internetowego prowadzonego przez Vistech . Niniejsze OWH są również podstawą dla wszystkich przyszłych kontraktów handlowych pomiędzy firmą Vistech a jej klientami.
1.2 Niniejsze OWH stosuje się na zasadzie wyłączności. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszych OWH wymagają formy pisemnej. Dotyczy to także odstępstw od zachowania wymogu formy pisemnej. Ustne dodatkowe porozumienia umowne są uznawane za nieważne.
1.3 Składając zamówienie klient zgadza się na niniejsze ogólne warunki handlowe i uznaje je za wiążące.

2 Zawarcie umowy kupna
2.1 Produkty oferowane w sklepie Vistech (elektryczne rozrzutniki, pneumatyczne siewniki, akcesoria oraz części zamienne) stanowią zaproszenie do zapoznania się z ofertą.
2.2 Zamówienie klienta jest ofertą wiążącą.
2.3 Vistech posiada prawo do przyjęcia oferty lub do jej odrzucenia poprzez wysyłanie do klienta odpowiedniego oświadczenia drogą mailową lub pocztową. Nie obowiązuje to w przypadku zaistniałych w tym czasie zmian cen bądź pomyłek lub błędów technicznych w sklepie internetowym, w prospektach sprzedaży, katalogach cen lub w innych dokumentach. Odpowiedzialność firmy Vistech z tytułu takich błędów lub zmian cen zostaje wyłączona.
2.4 Wraz ze wpłynięciem zamówienia klient otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie, w którym zawarte są istotne dane dotyczące zamówienia, szczególnie adres dla rachunku oraz adres dostawy, ilość oraz cena detaliczna zamówionego towaru i cena całkowita. Potwierdzenie służy klientowi wyłącznie jako dowód udanego przekazania zamówienia i nie oznacza jeszcze przyjęcia zamówienia.
2.5 Przyjęcie zamówienia następuje zgodnie z naszym wyborem w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia pocztą, faksem lub mailem lub w przypadku , gdy dostarczenie towaru jest już możliwe, w ciągu tego okresu bezpośrednio poprzez wysyłkę zamówionego towaru.
2.6 Jeśli firma Vistech w przeciągu terminu podanego w punkcie 2.5 nie odeśle kupcowi ani potwierdzenia zamówienia ani zamówionego towaru, termin wiążący klienta zostaje uznany za zakończony, a umowa kupna za niezawartą.
2.7 Jeśli dostarczenie towarów lub udzielenie informacji w formie podanej przez klienta (np. e-mail, adres, numer faksu, adres pocztowy) nie jest możliwe z przyczyn, za które Vistech nie ponosi odpowiedzialności (np. błędne dane lub zmiany), Vistech nie jest odpowiedzialna za niedostarczenie towaru lub powiadomienia.
2.8 Firma Vistech wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania lub do chwilowego albo ostatecznego zawieszenia publikacji części stron lub całych ofert bez konieczności zgłaszania tego faktu.

3 Terminy dostaw oraz warunki
3.1 Ceny za towary oferowane przez firmę Vistech nie zawierają kosztów wysyłki oraz dalszych kosztów, takich jak cło itd. Koszty wysyłki są w zamówieniu przedstawione jako oddzielna pozycja, a klient składając zamówienie akceptuje ich treść oraz wysokość.
3.2 Jeśli nie ma możliwości natychmiastowego dostarczenia wszystkich zamówionych artykułów, firma Vistech może wedle własnej oceny od razu wysłać artykuły, które posiada w magazynie, a pozostałe, gdy będą one dostępne.
3.3 Towar jest wysyłany z reguły firmą kurierską. Firma Vistech zastrzega sobie jednak, że dostarczenie towaru może nastąpić w inny sposób.
3.4 W normalnym wypadku dostawa następuje w okresie krótszym niż 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, w przypadku artykułów znajdujących się w magazynie najczęściej w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku towarów, których nie ma w magazynie, termin dostawy może wynieść do 30 dni od daty zamówienia.

4 Wystawienie rachunku, płatność, zastrzeżenie własności
4.1 Do momentu uiszczenia całkowitej sumy za zamówiony towar pozostaje on własnością firmy Vistech. Przed całkowitym uiszczeniem zapłaty za towar zabrania się klientowi zastawiania towaru, przenoszenia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności lub przyznawania innych praw do niego osobom trzecim.
4.2 Końcowa kwota rachunku jest płatna natychmiast po otrzymaniu. W przypadku zwłoki w płatności naliczane będą odsetki w wysokości 12%.
4.3 W przypadku zwłoki w płatności Vistech zastrzega sobie prawo do scedowania wierzytelności ewentualnie na osoby trzecie (np. biura inkasowe).
4.4 Potrącenia naszej wierzytelności z ceny kupna z wierzytelności wzajemnych klienta zostają wyraźnie wykluczone.

5 Gwarancja i odszkodowanie
5.1 Termin gwarancji na dostarczone przez nas produkty i towary wynosi 24 miesiące, jeśli nie zostało podane inaczej. Termin ten rozpoczyna się wraz z datą wystawienia rachunku.
5.2 Jeśli kupno zgodnie z § 377 ust. 1 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego) jest dla klienta transakcją handlową, powinien on zaraz po otrzymaniu towaru skontrolować go, a wszystkie stwierdzone braki zgłosić niezwłocznie firmie Vistech.
5.3 Jeśli w towarze zaistnieje brak, za który odpowiedzialność ponosi firma Vistech, zgodnie z własnym wyborem jest ona zobowiązana do jego usunięcia lub do wysłania towaru zastępczego.
5.4 W przypadku gwarancyjnym firma Vistech jest upoważniona do skierowania klientów bezpośrednio do producenta, gdy uszkodzenie nie zostało spowodowane przez pracownika firmy Vistech i gdy bezpośrednie zwrócenie się nabywcy do producenta nie oznacza dla nabywcy niewspółmiernych dodatkowych nakładów.
5.5 Jeśli usunięcie braków nie powiedzie się lub gdy firma Vistech nie będzie w stanie dostarczyć towaru zastępczego, w przypadku istotnego braku klient ma prawo do żądania upustu lub wymiany, a w przypadku nieznacznego braku wyłącznie do upustu. Roszczenia wykraczające poza powyższe postanowienie są wykluczone.
5.6 Firma Vistech ponosi odpowiedzialność tylko za szkody zamierzone oraz wywołane znacznym zaniedbaniem, za wyjątkiem szkód personalnych.
5.7 Osoba poszkodowana musi udowodnić zaistniałe lekkie lub znaczne zaniedbanie, o ile nie chodzi o transakcję konsumencką. Wykluczone jest odszkodowanie za (braki) szkody pośrednie, jak i inne szkody materialne, szkody majątkowe oraz szkody osób trzecich w stosunku do klienta.

6 Postanowienia szczególne dla konsumenta
6.1 Warunki wymienione w ustępie 6 dotyczą konsumentów w myśl ustawy o ochronie konsumentów (KSchG).
6.2 Konsumenci końcowi posiadają prawo do odstąpienia od umów zawartych z nami w drodze zakupu na odległość (tzn. umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego, przez maila, faks itd.) w ciągu siedmiu dni roboczych bez konieczności podania przyczyn, o ile nie ma tu zastosowania jeden z wyjątków prawa odstąpienia od umowy zgodnie z § 5f KSchG. Sobota nie jest tu uważana za dzień roboczy.
6.3 Termin ten rozpoczyna się w momencie wpłynięcia towaru do konsumenta. Aby zachować terminu odstąpienia wystarczy odesłać towar lub oświadczenie odstąpienia.
6.4 Towar musi zostać odesłany w stanie nieużywanym, nadającym się do ponownej sprzedaży oraz w oryginalnym opakowaniu.
6.5 W przypadku artykułów, które posiadają ślady użytkowania, których opakowanie jest uszkodzone lub gdy podczas ich zwrotu stwierdzono brakujące akcesoria lub części, firma Vistech zażąda odpowiedniej rekompensaty za obniżenie wartości towaru. Zgodnie z własną oceną firma Vistech może wystawić towar na 7 dni na licytację internetową, z ceną wywoławczą 50% ceny katalogowej, w tym wypadku jako spadek wartości obowiązuje różnica w kwocie pomiędzy dochodem z aukcji a ceną katalogową.
6.6 Koszty wysyłki zwrotnej ponosi klient.

7 Ochrona danych
7.1 Dane klienta nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu realizacji umowy, szczególnie dla obrotu płatniczego.
7.2 W trakcie dokonywania zamówienia w sklepie internetowym dochodzi do zgromadzenia i zapisania danych osobowych w celu: wykonania zamówienia, wysyłki, wystawienia rachunku, utworzenia statystyk, marketingu.
7.3 Klient może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową.

8 Płatności kartą kredytową
8.1 Dla dokonywania rozliczeń przy użyciu kart kredytowych firma Vistech wymaga zewnętrznych usługodawców (1&1 Internet AG).
8.2 W systemach firmy Vistech nie są zapisywane żadne informacje dotyczące kart kredytowych.
8.3 Przekazanie informacji o karcie kredytowej do 1&1 Internet AG następuje poprzez zabezpieczone połączenie (SSL lub SET). Firma Vistech zaleca swoim klientom zastosowanie SET dla możliwie jak największego bezpieczeństwa.

9 Postanowienia końcowe
9.1 Wszystkie zawarte przez nas umowy handlowe podlegają wyłącznie prawu austriackiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
9.2 Miejscem wykonania zobowiązania jest 2345 Brunn am Gebirge.
9.3 Do niniejszej umowy stosuje się prawo austriackie. Jeśli strona umowy jest konsumentem, w umowie należy zastosować przepisy prawne państwa, w którym posiada on swoje miejsce pobytu.
9.4 Jeśli stroną umowy jest przedsiębiorca, dla sporów wynikających z umowy ustalony został sąd właściwy miejscowo w Wiedniu.
9.5 Jeśli stroną umowy jest konsument, który w Austrii posiada swoje miejsce zamieszkania, miejsce pobytu lub miejsce zatrudnienia, za spory wynikające z umowy odpowiedzialny jest sąd, w którego strefie znajduje się miejsce zamieszkania, miejsce pobytu lub miejsce zatrudnienia konsumenta.

Pouczenie o odwołaniu dla konsumenta

Niniejsze pouczenie o odwołaniu jest składnikiem umowy

Prawo odwołania

Deklarację dotyczącą umowy można odwołać w ciągu 14 dni bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. list, faks, mail) lub - gdy rzecz zostanie przekazana przed upływem terminu - poprzez odesłanie tej rzeczy. Termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wpłynięciem towaru do odbiorcy (w przypadku cyklicznych dostaw jednakowych produktów nie przed wpłynięciem pierwszej części dostawy) i również nie przed wykonaniem naszych zobowiązań informacyjnych zgodnie z artykułem 246 § 2 w powiązaniu z § 1 ust. 1 i 2 EGBGB (ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego) oraz naszych zobowiązań zgodnie z § 312e ust.1 zdanie 1 BGB (kodeksu cywilnego) w powiązaniu z artykułem 246 § 3 EGBGB (ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego). By zachować termin odwołania wystarczy terminowe odesłanie odwołania bądź rzeczy.

Wysyłka zwrotna lub żądanie zwrotu musi nastąpić na adres:

VISTECH GesmbH
Wolfholzgasse 1
A 2345 Brunn am Gebirge

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
tel.: 0043 (0)2236 315 777

Konsekwencje z tytułu odwołania:

W przypadku skutecznego odwołania obustronnie otrzymane świadczenia i ew. zaciągnięte korzyści należy zwrócić (np. odsetki). Jeśli otrzymane świadczenie nie może nam zostać zwrócone w całości lub w części lub tylko w pogorszonym stanie, należy nam się z tego tytułu rekompensata. Nie obowiązuje to w przypadku zwrotu rzeczy, gdy przyczyną pogorszenia jej stanu było wyłącznie jej sprawdzenie - tak jak byłoby to możliwe w sklepie. Za pogorszenia powstałe podczas prawidłowego uruchamiania rzeczy nie należy się rekompensata.
Rzeczy nadające się do wysyłki należy odesłać na naszą odpowiedzialność. Odsyłający ponosi koszty wysyłki zwrotnej, jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówionym oraz gdy cena odsyłanej rzeczy nie przekracza sumy 40 euro lub gdy w przypadku wyższej ceny rzeczy w momencie odwołania nie zostało jeszcze uregulowane świadczenie wzajemne lub ustalona w umowie rata. W innym wypadku wysyłka zwrotna jest bezpłatna. Rzeczy nie nadające się do wysyłki zostaną odebrane na miejscu. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności muszą zostać zrealizowane w ciągu 30 dni. Dla odsyłającego termin rozpoczyna się wraz z odesłaniem oświadczenia o odwołaniu lub rzeczy, a dla nas w momencie ich otrzymania.


Koniec pouczenia o odwołaniu

Pouczenie o zwrocie

Prawo zwrotu

Otrzymany towar można odesłać w ciągu 14 dni bez konieczności podania przyczyn. Termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu pouczenia w formie tekstowej (np. w formie listu, faksu, maila), jednak nie przed wpłynięciem towaru do odbiorcy (w przypadku cyklicznych dostaw jednakowych produktów nie przed wpłynięciem pierwszej części dostawy) i również nie przed wykonaniem naszych zobowiązań informacyjnych zgodnie z artykułem 246 § 2 w powiązaniu z § 1 ust. 1 i 2 EGBGB (ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego) oraz naszych zobowiązań zgodnie z § 312e ust. 1 zdanie 1 BGB (kodeksu cywilnego) w powiązaniu z artykułem 246 § 3 EGBGB (ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego). Zwrot można zadeklarować poprzez wyrażenie żądania odbioru w formie tekstowej tylko w przypadku towaru nie nadającego się do wysyłki  (np. w przypadku przedmiotów dużych wymiarów, nieporęcznych). By zachować termin wystarczy terminowe odesłanie towaru bądź żądania odbioru. W każdym przypadku wysyłka zwrotna jest wykonywana na nasz koszt i odpowiedzialność.

Wysyłka zwrotna lub żądanie odbioru powinno zostać wysłane na adres:

VISTECH GesmbH
Wolfholzgasse 1
A 2345 Brunn am Gebirge

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 0043 (0)2236 315 777

Konsekwencje z tytułu zwrotu

W przypadku skutecznego zwrotu obustronnie otrzymane świadczenia i ew. zaciągnięte korzyści należy zwrócić (np. odszkodowanie za używanie rzeczy). W przypadku pogorszenia stanu towaru może być wymagana rekompensata. Nie obowiązuje to, gdy przyczyną pogorszenia stanu towaru było wyłącznie jego sprawdzenie - tak jak byłoby to możliwe w sklepie. Za pogorszenia powstałe podczas prawidłowego uruchamiania rzeczy nie należy się rekompensata.4
Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności muszą zostać zrealizowane w ciągu 30 dni. Dla odsyłającego termin rozpoczyna się wraz z odesłaniem towaru lub żądania zwrotu, a dla nas w momencie otrzymania.

Koniec pouczenia o zwrocie

 

Wybór waluty


Opinie klientów